MITO21特定非営利活動法人
★設立に至るまでの経過★
2001年 9月 日本女性会議みと 開催
2002年 9月 ポスト日本女性会議2001みと 設立
2008年 5月 特定非営利活動法人 M・I・T・O 21
設立総会
2008年12月 特定非営利活動法人 M・I・T・O 21
認証